Myllyhoitopäivä – yksityisyyden suoja ja huumetestaus

Viikkokurkistus: Onko raittius vanhentunut? Ilmari Koppinen
lokakuu 20, 2004
Viikkokurkistus: Vaalit menivät – ei uutta, Matti Leivoja
lokakuu 27, 2004

Myllyhoitopäivä – yksityisyyden suoja ja huumetestaus

Kansanedustaja, OTK, Risto Kuisma, Myllyhoitopäivä, 22.10.2004 kello 9.10, Heureka, VantaaYKSITYISYYDEN SUOJA JA HUUMETESTAUS – LAINSÄÄTÄJÄN NÄKÖKULMA
Huumetestausta koskeva laillisuusongelma sai osittaisen ratkaisun tänä syksynä.
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä tuli voimaan 1.10.2004. Suppea samanniminen laki vuodelta 2001 kumoutui samalla. Aiempi laki ei sisältänyt säännöksiä huumetestauksesta. Lainsäädännön aikaansaaminen osoittautui vaikeaksi ja nyt voimaantullut laki on kolmas eduskunnalle aiheesta annettu hallituksen esitys. Muualla EU-maissa ei ole säädetty erityistä työelämää koskevaa lakia, vaan yksityisyyden suojaa on säädelty yleisillä kaikkia koskevilla säännöksillä. Toisaalta tämä laki koskee vain työelämää ja sielläkin vain työ- tai virkasuhteessa olevia henkilöitä. Laki ei siten koske esimerkiksi koulujen oppilaita tai varusmiehiä.
Uusi laki sisältää yleisten säädösten lisäksi säännökset huumausainetestauksesta, soveltavuustesteistä, kameravalvonnasta ja sähköpostista.
Kuten lain nimikin kertoo, laki käsittelee yksityisyyden suojaa. Tämä näkökulma korostuu laissa voimakkaasti muiden tarkoitusten, esimerkiksi päihdetyön kustannuksella. Laki ei koske alkoholitestausta, vaan ainoastaan huumausainelaissa määriteltyjä huumeita. Alkoholitestien osalta valmistellaan parhaillaan säännöksiä. Eduskunta edellytti näitä säännöksiä ponnessaan, jonka se hyväksyi nyt puheena olevan lain säätämisen yhteydessä.
Laissa säädetään työnantajan oikeudesta käsitellä huumausainetestistä ilmeneviä tietoja, jotka näkyvät testitodistuksesta. Varsinaista huumausainetestiä ei laki säätele.
Työterveyshuoltolaissa on säännös, jonka mukaan positiivinen testitulos on aina varmistettava laatuvalvotussa laboratoriossa.
Työntekijä tai työnhakija toimittaa itse huumausainetestiä koskevan todistuksen työnantajalle. Työnantaja vastaa todistuksesta aiheutuneista kustannuksista.
Työhön otettaessa työnantajalla on oikeus pyytää tehtävään valitulta henkilöltä huumausainetestiä koskeva todistus. Tämä työnantajan oikeus on lain mukaan rajoitettu tehtäviin, joissa on ankarammat huolellisuusvelvollisuudet kuin työsuhteissa yleensä.
Lisäksi laissa edellytetään, että työtehtävän hoitaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai niistä riippuvaisena voi aiheuttaa laissa lueteltuja erityisiä haitallisia vaikutuksia, esimerkiksi;
– vaarantaa henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta
– vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvallisuutta
– vaarantaa liikenneturvallisuutta
– lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä
– vaarantaa tietoturvallisuutta
– vaarantaa liike- ja ammattisalaisuutta
Työsuhteen aikana työnantaja voi velvoittaa työntekijän esittämään todistuksen huumausainetestistä. Todistuksen toimittamisvelvollisuus on silloin työsuhteeseen liittyvä velvoite, jonka rikkomisesta mahdollisesti aiheutuvat seuraamukset määräytyvät työoikeudellisin perustein.
Velvollisuus huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämiseen on, kun on perusteltua aihetta epäillä, että työntekijä on
– huumeiden vaikutuksen alaisena työssä tai
– riippuvainen huumeista
Lisäksi vaaditaan työn ja henkilön työtehtävän osalta samantapaiset edellytykset kuin työnhakijan osalta. Työssä olevan henkilön osalta lain asettamat edellytykset huumausainetestistä ovat ankarammat kuin työnhakijan osalta.
Työnantaja voi asettaa työntekijälle määräajan, jonka kuluessa huumausainetestitodistus on esitettävä. Työnantaja saa lisäksi velvoittaa työntekijän esittämään testitodistuksen silloin, kun työntekijä on positiivisen testituloksen saatuaan sitoutunut hoitoon.
Lain mukaan huumausainetestauksen edellytyksenä on myös se, että ensin yhteistoimintamenettelyssä on laadittu työpaikalle päihdeohjelma.
Uuden lain säädökset eivät estä huumausainetestin suorittamista osana työterveyshuollon toimittamaa terveystarkastusta, joka perustuu työterveyshuoltolakiin tai virkamieslainsäädäntöön.
Uusi laki on valitettavan vaikeaselkoinen ja monimutkainen. Tosin Työministeriö on painattanut laista perusteellisen esitteen.
Lain aikaansaaminen oli vaikeaa. Monen työryhmän ja vastaavan valmistelun jälkeen kesäkuussa 2003 saatiin yksimielinen konsensukseen perustuva työryhmän ehdotus, jonka perusteella laki on nyt säädetty. Työryhmässä oli työmarkkinajärjestöjen edustus.
Hallituksen esitys muuttui vielä eduskunnassa erityisesti perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta. Muutokset korostivat edelleen yksityisyyden suojaa muiden lain tarkoitusten kustannuksella.
Puutteena huumetestauksen osalta on edelleen se, että säännökset eivät koske muuta kuin työelämää. Työelämän alkoholitestausta koskevat säännöspuutteet ovat ilmeisesti lähitulevaisuudessa korjautumassa. Päihde- ja huumetyön kannalta uusi laki on yleisesti ottaen löysä. Laista tuskin on apua huumeiden vastaisessa työssä muutoin kuin siltä osin, että lainsäädännön puuttumisesta johtunut epäselvä tilanne poistuu.
Tämän kuun alussa voimaantullut laki vastaa sitä tilannetta, mihin eduskunnan enemmistö oli valmis huumetestauksessa menemään. Eduskunnan päätökseen vaikutti asiaa valmistelleen työryhmän saavuttama konsensus, jossa olivat mukana sekä työntekijöiden että työnantajien järjestöt. Osaltaan sisällössä näkyy myös viime aikoina lisääntynyt yksityisyyden suojan korostus suhteessa muihin perusoikeuksiin.