Eduskunta: Lakialoite: Laki työttömyysturvalain 4 luvun 4 ja 5 § muuttamisesta

Eduskunta: Kysymys: Eläinlääkäripalkkion arvonlisäverosta
24 helmikuun, 2011
Eduskunta: Kysymys: Palvelutaloasumisen hinnoista
2 maaliskuun, 2011

Eduskunta: Lakialoite: Laki työttömyysturvalain 4 luvun 4 ja 5 § muuttamisesta

Eduskunta 1.3.2011LAKIALOITE
Laki työttömyysturvalain 4 luvun 4 ja 5 § muuttamisesta
Eduskunnalle
Työttömyysturvalain 4 luvun 1 §:n mukaan soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus osa-aikatyössä olevalla työnhakijalla, jonka työn osa-aikaisuus perustuu työnantajan aloitteesta tapahtuneeseen työajan lyhentämiseen. Soviteltuun työttömyysetuuteen on oikeus myös työnhakijalla, jonka päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta tai jonka työnteko on estynyt toisten työntekijöiden sellaisen työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta hänen työehtoihinsa tai työoloihinsa. Edelleen oikeus on myös työnhakijalla, joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, sekä työnhakijalla, jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä.
Sovitellun työttömyysetuuden laskentatapa on tiukka, ja pienikin lisätulo johtaa työttömyys-päivärahan pienentymiseen ja sen uudelleen määrittelemiseen. Päivärahan määrittely uudelleen tuottaa paljon hallinnollista työtä ja usein myös viivyttää kohtuuttomasti päivärahan maksamista työttömälle. Nykykäytäntö ei ole työntekoon kannustava vaan vaikuttaa siten, ettei työttömän kannata ottaa vastaan lyhytkestoista työtä siitäkään huolimatta, että olisi mahdollisuus soviteltuun päivärahaan. Työttömän työllistymisen kannalta on parempi, että pienenkin työn vastaanottaminen on taloudellisesti kannattavaa.
Työttömän soviteltuun päivärahaan tulee määritellä 300 euron suojaosuus, jota pienempiä kuukausittaisia lisätuloja ei oteta työttömyyspäivärahassa huomioon.
Edellä olevan perusteella ehdotan,
että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:
Laki
työttömyysturvalain 4 luvun 4 ja 5 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 4 luvun 4 §:n 1 momentti ja 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 1 momentti laissa 1354/2007 , seuraavasti:
4 luku
Soviteltu ja vähennetty työttömyysetuus
4 §
Sovittelussa huomioon otettava tulo
Sovittelussa tulona otetaan huomioon 300 euroa ylittävä osa palkasta tai muusta ansiotulona pidettävästä vastikkeesta, joka on saatu korvauksena työstä. Jos yritystoiminnan sovittelujakson tulot eivät ole luotettavasti osoitettavissa, ne voidaan arvioida verotustietojen perusteella.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Etuuden määrä
Soviteltu työttömyysetuus lasketaan siten, että etuus ja 50 prosenttia saadun tulon 300 euroa ylittävästä osasta voivat sovittelujakson aikana yhteensä nousta määrään, joka etuutena muutoin olisi voitu maksaa.
Tämä laki tulee voimaan * päivänä *kuuta 20**.

Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2011
Risto Kuisma /sd