Eduskunta: Kysymys: Heli-radasta

Eduskunta: Kysymys: Miksi oikeutta saa halventaa esiintymällä pää peitettynä?
27 lokakuun, 2010
Eduskunta: Kysymys: Julkisten virastojen nimiin vaikuttamisesta
10 marraskuun, 2010

Eduskunta: Kysymys: Heli-radasta

Eduskunta 9.11.2010KIRJALLINEN KYSYMYS
Heli-radasta
Eduskunnan puhemiehelle
Uudellamaalla asuu 28 % koko maan väestöstä, sijaitsee 33 % työpai koista ja tuotetaan 38 % valtakunnan bruttokansantuotteesta. Näin ollen myös Itäisellä Uudenmaalla ja sen kehityksellä on Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle merkitystä. Yksi keino torjua Uudenmaan vinoutunutta aluekehitystä, olisi kytkeä Itä-Uusimaa paremmin rautatieverkostoon.
Heli-rata olisi pääkaupunkiseudulta Porvoon ja Loviisan sekä edelleen Kotkan kautta itärajalle kulkeva rautatieyhteys, joka mahdollistaisi sekä taajama- että kaukoliikenteen. Rata tukisi ja vahvistaisi Uudenmaan ja Suomen roolia kansainvälisesti tärkeänä meri- ja maaporttina Euroopan unionin ja Venäjän välillä. Heli-rata loisi edellytyksiä Suomen vienti- ja tuontiteollisuuden kilpailukyvyn kannalta tärkeän etelärannikon nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen. Rata parantaisi merkittävästi sekä Itä-Uudenmaan että Etelä-Kymenlaakson alueiden ja elinkeinoelämän kehittymis- ja toimintaedellytyksiä sekä mahdollistaisi nykyistä ekologisemman raideliikenteeseen tukeutuvan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Hanke avaisi mahdollisuuden suunnata metropolimaakunnan työpaikka- ja asuinrakentamista kansantaloudellisesti ja kustannuksiltaan järkevään suuntaan.
Heli-radan aluevaraus on merkitty Uudenmaan maakuntakaavaan vain ohjeellisena, mutta Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa ratalinjaus on varsinaisena aluevarauksena. Hankkeen toteutumisen kannalta olisi tärkeää, että varsinaiset aluevaraukset pidettäisiin kaikissa alueen maakuntakaavoissa.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Miten hallitus suhtautuu Heli-radasta maakuntakaavoissa tehtyihin varauksiin? Aikooko hallitus edistää Heli-radan suunnittelua?
Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2010
Risto Kuisma /sd